ABB mentorprogram női műszaki felsőoktatási hallgatóknak

Az ABB Kft., mint Kiíró, „ABB mentorprogram női hallgatóknak” elnevezéssel pályázatot hirdet a műszaki felsőoktatásban - az energetika és automatizálás területén - tanuló 5 fő főiskolai/egyetemi női hallgató számára.
Programunk célja, hogy erősítsük a nők részvételét és növeljük munkavállalási kedvüket a műszaki vonalon, illetve lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a női hallgatók már tanulmányaik során megismerkedhessenek egy nemzetközi cég termékeivel, szolgáltatásaival, működésével.

A program során 5 fő női hallgató kerül kiválasztásra. A programban résztvevő hallgató a Kiíró cég vezetői, vagy meghatározó szakemberei közül saját dedikált mentort kap, akikkel a félév során 5 alkalommal konzultáción vehet részt. A nyertesek továbbá betekintést nyerhetnek egy multinacionális cég mindennapjaiba, gyárlátogatáson vehetnek részt, találkozhatnak az ABB női vezetőivel, HR szakemberektől személyes konzultáció keretében tanácsot kaphatnak a későbbi elhelyezkedéshez, vagy akár gyakornokként aktívan részt vehetnek a munkában. Emellett megismerhetik, hogy milyen különböző életpálya modellek léteznek a műszaki területen.
Pályázati feltételek
Részvételi feltételek
Az alábbi feltételeknek megfelelő pályázókat várjuk:
 2. és 3. éves BSc, 4., vagy 5. éves MSc női hallgató
 magyarországi aktív hallgatói jogviszony (nappali, esti, levelező, aktív féléves) az alábbi intézmények egyikén:
o Óbudai Egyetem
 Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
 Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
 Alba Regia Műszaki Kara
o Miskolci Egyetem
 Gépészmérnöki és Informatikai Kar
 Műszaki Anyagtudományi Kar
o Kecskeméti Főiskola
 Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai kar
o Széchenyi István Egyetem
 Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar
o Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 Gépészmérnöki kar
 Villamosmérnöki és Informatikai kar
o Debreceni Egyetem
 Műszaki Kar
o Pécsi Tudományegyetem
 Műszaki és Informatikai Kar
o Pannon Egyetem
 Mérnöki Kar
 Műszaki Informatikai Kar
Kizáró ok:
A Kiíró a pályázatra azon hallgatók jelentkezését fogadja el, akik a pályázati, és/vagy a nyertes időszakban az ABB versenytársánál szakmai gyakorlatot nem folytatnak és/vagy nem dolgoznak.
A pályázati dokumentáció:
• 1-2 oldalas önéletrajz (magyar és angol nyelven)
• 1-1,5 oldalas motivációs levél – Mely tartalmazza, hogy a pályázó miért tartja érdekesnek a programot, milyen előnyöket lát, milyen hosszú távú tervei vannak a műszaki pályán (magyar és angol nyelven)
Határidők:
 A regisztráció időtartama: 2018. október 8. és 2018. november 9.
 A pályázatról bővebb információ a http://new.abb.com/hu/karrier/lehetosegek/diakok weboldalon található
 A pályázat beadási határideje: 2018. november 9.
 A pályázatokat a cv@hu.abb.com e-mail címre kell beküldeni, az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: „ABB mentorprogram”
 A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseket írásban a cv@hu.abb.com címen lehet feltenni 2018. november 9-ig. Az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: „ABB mentorprogram”
A pályázaton nyertes:
• 5 fő női hallgató, 5 hónapon keresztül 5 alkalommal részt vehet a pályázati felhívásban részletezett programban, amelynek költségeit (étkezés, gyárlátogatás) Kiíró a nyertes pályázóval aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint viseli.
• Vidéki hallgatóknak a havi egyszeri konzultációra való eljutás költségét Kiíró a nyertes pályázóval aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint viseli, utazási költségét számla alapján megtéríti.
• A pályázaton nyertest terhelő kötelezettség(ek) nem teljesítése a mentorprogramból történő kizárást vonhatja maga után.
• Vállalja, hogy a havonta megrendezésre kerülő konzultációkon részt vesz.
A pályázatok értékelése
A pályázat érvényességének vizsgálata
Valamennyi beérkező pályázat iktatásra, majd értékelésre kerül.
A pályázat érvénytelen a következő esetekben:
• A pályázat nem érkezik be a kiírt határidőre.
• A Pályázó nem felel meg a kiírásban szereplő feltételeknek.
A pályázat értékelési szempontrendszere:
A beadott pályázatok értékelését az ABB szakemberei végzik a következő szempontok figyelembe vételével:
• Motiváltság
 Szakmai rátermettség
 Minimum középfokú angol nyelvtudás (szóban és írásban egyaránt)
 Formai áttekinthetőség: szerkezet, design, stílus, nyelvhelyesség
 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent korábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény, felsőoktatási szakmai tevékenységben való aktív részvétel
A beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes meghallgatására kerül sor, amely meghallgatáson való részvétel költsége Pályázót terheli.
A kiértékelés határideje és formája
A pályázatokat a fenti szempontok alapján a Kiíró értékeli, és a nyertes pályázó nevét 2018. december 14-ig közzéteszi a www.abb.hu weboldalon.
A Pályázó a közzétételhez / nyilvánosságra hozatalhoz a pályázata benyújtásával visszavonhatatlanul hozzájárul.
Hozzájárulás
Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal (vagy annak egy részével) kapcsolatban korlátozásmentes, térítésmentes felhasználási jogot engedjen a Kiírónak, amelynek eredményeképp megilleti a Kiírót a mű kizárólagos, az Szjt. 17.§-ában meghatározott valamennyi módon történő felhasználás iránti joga bel- és külföldön, magyar és bármely idegen nyelven.
A Kiírót megillető kizárólagos felhasználási jog magában foglalja az Szjt.-ben írt valamennyi felhasználási módot, beleértve ebbe az átdolgozás iránti jogot is és a digitális műfelhasználást is, mely jelenti a művek digitális formában történő tárolását elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítását is, mint pl. a számítógép merevlemezére történő letöltése, a számítógépi programok futtatása, művek közönséghez közvetítése számítógépes hálózaton keresztül. A Kiíró a pályázati hozzájárulással megszerzett felhasználási jogot minden korlátozástól mentesen (korlátlan alkalom és példányszám vonatkozásában) gyakorolhatja.
Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázaton történő eredményes részvétele esetén a neve, valamint azon oktatási intézmény neve, ahol tanul, a Kiíró honlapján közzétételre kerüljön.
Kiíró fenntartja a jogát annak, hogy a pályázatot bármikor, indokolás nélkül visszavonja, vagy az elbírálási határidőt meghosszabbítsa. A mentorprogram odaítélésnek a joga a Kiíró kizárólagos döntési jogkörébe tartozik, így a Kiíró döntése a Pályázó által nem vitatható, és a kiírói döntés felülvizsgálata semmilyen formában sem kérhető.
Pályázó a pályázat benyújtásával a pályázati feltételeket maradéktalanul tudomásul veszi és egyben elfogadja.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Informatika Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00