ABB mentorprogram női műszaki felsőoktatási hallgatóknak

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Az ABB Kft., mint Kiíró, „ABB mentorprogram női hallgatóknak” elnevezéssel pályázatot hirdet a műszaki felsőoktatásban - az energetika és automatizálás területén - tanuló 5 fő főiskolai/egyetemi női hallgató számára.
Programunk célja, hogy erősítsük a nők részvételét és növeljük munkavállalási kedvüket a műszaki vonalon, illetve lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a női hallgatók már tanulmányaik során megismerkedhessenek egy nemzetközi cég termékeivel, szolgáltatásaival, működésével.

A program során 5 fő női hallgató kerül kiválasztásra. A programban résztvevő hallgató a Kiíró cég vezetői, vagy meghatározó szakemberei közül saját dedikált mentort kap, akikkel a félév során 5 alkalommal konzultáción vehet részt. A nyertesek továbbá betekintést nyerhetnek egy multinacionális cég mindennapjaiba, gyárlátogatáson vehetnek részt, találkozhatnak az ABB női vezetőivel, HR szakemberektől személyes konzultáció keretében tanácsot kaphatnak a későbbi elhelyezkedéshez, vagy akár gyakornokként aktívan részt vehetnek a munkában. Emellett megismerhetik, hogy milyen különböző életpálya modellek léteznek a műszaki területen.
Pályázati feltételek
Részvételi feltételek
Az alábbi feltételeknek megfelelő pályázókat várjuk:
 2. és 3. éves BSc, 4., vagy 5. éves MSc női hallgató
 magyarországi aktív hallgatói jogviszony (nappali, esti, levelező, aktív féléves) az alábbi intézmények egyikén:
o Óbudai Egyetem
 Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
 Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
 Alba Regia Műszaki Kara
o Miskolci Egyetem
 Gépészmérnöki és Informatikai Kar
 Műszaki Anyagtudományi Kar
o Kecskeméti Főiskola
 Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai kar
o Széchenyi István Egyetem
 Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar
o Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 Gépészmérnöki kar
 Villamosmérnöki és Informatikai kar
o Debreceni Egyetem
 Műszaki Kar
o Pécsi Tudományegyetem
 Műszaki és Informatikai Kar
o Pannon Egyetem
 Mérnöki Kar
 Műszaki Informatikai Kar
Kizáró ok:
A Kiíró a pályázatra azon hallgatók jelentkezését fogadja el, akik a pályázati, és/vagy a nyertes időszakban az ABB versenytársánál szakmai gyakorlatot nem folytatnak és/vagy nem dolgoznak.
A pályázati dokumentáció:
• 1-2 oldalas önéletrajz (magyar és angol nyelven)
• 1-1,5 oldalas motivációs levél – Mely tartalmazza, hogy a pályázó miért tartja érdekesnek a programot, milyen előnyöket lát, milyen hosszú távú tervei vannak a műszaki pályán (magyar és angol nyelven)
Határidők:
 A regisztráció időtartama: 2018. október 8. és 2018. november 9.
 A pályázatról bővebb információ a http://new.abb.com/hu/karrier/lehetosegek/diakok weboldalon található
 A pályázat beadási határideje: 2018. november 9.
 A pályázatokat a cv@hu.abb.com e-mail címre kell beküldeni, az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: „ABB mentorprogram”
 A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseket írásban a cv@hu.abb.com címen lehet feltenni 2018. november 9-ig. Az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: „ABB mentorprogram”
A pályázaton nyertes:
• 5 fő női hallgató, 5 hónapon keresztül 5 alkalommal részt vehet a pályázati felhívásban részletezett programban, amelynek költségeit (étkezés, gyárlátogatás) Kiíró a nyertes pályázóval aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint viseli.
• Vidéki hallgatóknak a havi egyszeri konzultációra való eljutás költségét Kiíró a nyertes pályázóval aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint viseli, utazási költségét számla alapján megtéríti.
• A pályázaton nyertest terhelő kötelezettség(ek) nem teljesítése a mentorprogramból történő kizárást vonhatja maga után.
• Vállalja, hogy a havonta megrendezésre kerülő konzultációkon részt vesz.
A pályázatok értékelése
A pályázat érvényességének vizsgálata
Valamennyi beérkező pályázat iktatásra, majd értékelésre kerül.
A pályázat érvénytelen a következő esetekben:
• A pályázat nem érkezik be a kiírt határidőre.
• A Pályázó nem felel meg a kiírásban szereplő feltételeknek.
A pályázat értékelési szempontrendszere:
A beadott pályázatok értékelését az ABB szakemberei végzik a következő szempontok figyelembe vételével:
• Motiváltság
 Szakmai rátermettség
 Minimum középfokú angol nyelvtudás (szóban és írásban egyaránt)
 Formai áttekinthetőség: szerkezet, design, stílus, nyelvhelyesség
 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent korábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény, felsőoktatási szakmai tevékenységben való aktív részvétel
A beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes meghallgatására kerül sor, amely meghallgatáson való részvétel költsége Pályázót terheli.
A kiértékelés határideje és formája
A pályázatokat a fenti szempontok alapján a Kiíró értékeli, és a nyertes pályázó nevét 2018. december 14-ig közzéteszi a www.abb.hu weboldalon.
A Pályázó a közzétételhez / nyilvánosságra hozatalhoz a pályázata benyújtásával visszavonhatatlanul hozzájárul.
Hozzájárulás
Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal (vagy annak egy részével) kapcsolatban korlátozásmentes, térítésmentes felhasználási jogot engedjen a Kiírónak, amelynek eredményeképp megilleti a Kiírót a mű kizárólagos, az Szjt. 17.§-ában meghatározott valamennyi módon történő felhasználás iránti joga bel- és külföldön, magyar és bármely idegen nyelven.
A Kiírót megillető kizárólagos felhasználási jog magában foglalja az Szjt.-ben írt valamennyi felhasználási módot, beleértve ebbe az átdolgozás iránti jogot is és a digitális műfelhasználást is, mely jelenti a művek digitális formában történő tárolását elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítását is, mint pl. a számítógép merevlemezére történő letöltése, a számítógépi programok futtatása, művek közönséghez közvetítése számítógépes hálózaton keresztül. A Kiíró a pályázati hozzájárulással megszerzett felhasználási jogot minden korlátozástól mentesen (korlátlan alkalom és példányszám vonatkozásában) gyakorolhatja.
Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázaton történő eredményes részvétele esetén a neve, valamint azon oktatási intézmény neve, ahol tanul, a Kiíró honlapján közzétételre kerüljön.
Kiíró fenntartja a jogát annak, hogy a pályázatot bármikor, indokolás nélkül visszavonja, vagy az elbírálási határidőt meghosszabbítsa. A mentorprogram odaítélésnek a joga a Kiíró kizárólagos döntési jogkörébe tartozik, így a Kiíró döntése a Pályázó által nem vitatható, és a kiírói döntés felülvizsgálata semmilyen formában sem kérhető.
Pályázó a pályázat benyújtásával a pályázati feltételeket maradéktalanul tudomásul veszi és egyben elfogadja.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Informatika Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. március 29. - 2019. március 30.