Képzési cél (GI BSc)

Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
 • szakképzettség: gazdaságinformatikus
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Business Information Science

 

Képzési terület: informatika
Képzési ág: informatikai
A képzési idő félévekben: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

 • A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: -
 • A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
 • A szakdolgozathoz rendelt kredit: 15 kredit
 • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 95 kredit
 • Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

 

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek a tudásalapú társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok megértésére, a folyamatokban rejlő problémák megoldására, az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok - a várható szakirányokat is figyelembe véve - képesek:

 • a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására;
 • az üzleti problémák IT-vel támogatott megoldására;
 • szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására;
 • az adott szakterület új ismereteinek és eredményeinek a befogadására;
 • folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására;
 • kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegennyelv-ismeretük birtokában partnerekkel, gazdasági, közgazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködésre.

 

Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 6 hét.

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok - a várható szakirányokat is figyelembe véve - alkalmasak:

 • az üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások tervezési munkáinak elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására;
 • rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés és/vagy számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára;
 • adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására;
 • a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT-alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésére;
 • az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve a leghatékonyabb IT-megoldásokat felhasználva gazdasági problémák megoldási változatainak a készítésére, informatikai fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására;
 • a szervezet informatikai egységének menedzselésére, a működtetési kockázatok kezelésére, kisebb fejlesztési és üzemeltetési projektek tervezésére és irányítására, informatikai feladatok outsourcing megoldásaiban és auditálásában való együttműködésre;
 • gazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására (operatív, menedzsment-szintű és felsővezetői információigények meghatározására és kielégítésére, vállalatirányítási és döntéstámogató rendszerek használatára, kliens-szerver architektúrák és egyéb hálózati környezetek adat- és rendszermenedzselési feladatainak az ellátására).

 

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

 • természettudományos alapismeretek: 24 kredit
  analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány, egyéb természettudományos ismeretek;
 • gazdasági és humán ismeretek: 39 kredit
  kredit közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan);
 • szakmai törzsanyag: 71 kredit
  rendszertechnikai modul (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógéphálózatok) / szoftvertechnológia modul (programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés) / információrendszer modul (adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, - menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások) / differenciált szakmai ismeretek.

 

Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz.